Montreal 76 - 1976
597/602

Price: 10,00 EUR
597/602

Ascension - 1993
598/601

Price: 10,00 EUR
598/601

Ascension - 1993
598/601

Price: 20,00 EUR
598/601

Congo (Brazzaville) - 1977
Bl.12

Price: 5,00 EUR
Bl.12

Madagascar - 1969
598

Price: 4,00 EUR
598

Mali - 1977
598/9

Price: 6,00 EUR
598/9

St. Thomas & Principe - 1979
598/603

Price: 9,00 EUR
598/603

St. Thomas & Principe - 1979
598/603+Bl.38

Price: 17,00 EUR
598/603+Bl.38

Chad - 1972
598/9

Price: 3,00 EUR
598/9