WWF - 1996
87/90 KB

Price: 22,00 EUR
87/90 KB

Railways - 1997
114/7

Price: 6,00 EUR
114/7

Eritrea - 1997
118/39+Bl.3/4

Price: 45,00 EUR
118/39+Bl.3/4

Eritrea - 1997
148/56+Bl.5

Price: 14,00 EUR
148/56+Bl.5

Eritrea - 1997
148/65+Bl.5/6

Price: 28,00 EUR
148/65+Bl.5/6

Fish - 1997
148/56 KB

Price: 8,00 EUR
148/56 KB

Fish - 1997
Bl.5/6

Price: 9,00 EUR
Bl.5/6

Eritrea - 1997
168/85+Bl.7/8

Price: 32,00 EUR
168/85+Bl.7/8

Eritrea - 2000
212/35+Bl.9/12

Price: 50,00 EUR
212/35+Bl.9/12