Tristan da Gunha - 1988
452/5

Price: 5,00 EUR
452/5

Zambia - 1988
452/5

Price: 4,00 EUR
452/5

St. Helena - 1986
452/64

Price: 12,00 EUR
452/64

Mauretania - 1973
452/3(2)B

Price: 35,00 EUR
452/3(2)B

Seychelles - 1980
452/6

Price: 6,00 EUR
452/6

Tennis - 1988
Bl.34

Price: 4,00 EUR
Bl.34

Space - 1978
452/3

Price: 200,00 EUR
452/3

Animals - 1973
452/3 A/B

Price: 30,00 EUR
452/3 A/B

Paintings - 1973
452/3 (4Bl.)B

Price: 70,00 EUR
452/3 (4Bl.)B