Tristan da Gunha - 1972
162/73

Price: 22,00 EUR
162/73

Transport - 1989
162/5

Price: 3,00 EUR
162/5

Archeology - 1966
162 B

Price: 6,00 EUR
162 B

Trees - 1976
162/7

Price: 4,00 EUR
162/7

Definitives - 1972
162/73 (variant)

Price: 32,00 EUR
162/73 (variant)

Afars & Issas - 1977
163

Price: 12,00 EUR
163

Congo (Brazzaville) - 1968
163/4

Price: 3,00 EUR
163/4

Mauretania - 1960
163/76

Price: 11,00 EUR
163/76

Chad - 1966
163/5

Price: 18,00 EUR
163/5