Telecommunication - 1978
310/3

Price: 5,00 EUR
310/3

Laos - 1971
311/4

Price: 8,00 EUR
311/4

Malaysia - 1985
311/3

Price: 11,00 EUR
311/3

Fujeira - 1969
311/9 (4)A

Price: 20,00 EUR
311/9 (4)A

Theatre - 1969
311/9

Price: 6,00 EUR
311/9

Stamps on stamps - 1969
A311 A/B

Price: 50,00 EUR
A311 A/B

Stamps on stamps - 1969
B311 A/B

Price: 40,00 EUR
B311 A/B

Theatre - 1969
311/9 (2)A

Price: 10,00 EUR
311/9 (2)A

Apollo - 1969
Bl.G70

Price: 20,00 EUR
Bl.G70