Moldau - 1993
50/5

Price: 6,00 EUR
50/5

Aruba - 1989
61/3

Price: 4,00 EUR
61/3

Afars & Issas - 1976
155/6

Price: 10,00 EUR
155/6

Ciskei - 1990
166/9

Price: 6,00 EUR
166/9

Ruanda - 1967
201/8

Price: 5,00 EUR
201/8

Ruanda - 1967
201/8 (4Bl.)

Price: 20,00 EUR
201/8 (4Bl.)

Ruanda - 1967
201/8 (6)

Price: 30,00 EUR
201/8 (6)

Laos - 1967
218/21

Price: 12,00 EUR
218/21

Congo (Brazzaville) - 1971
291/8

Price: 16,00 EUR
291/8