St. Pierre & Miqeuelon - 1987
543+56+69+87

Price: 6,00 EUR
543+56+69+87

Malaysia - 1995
549/52

Price: 4,00 EUR
549/52

Zambia - 1991
562 (2)

Price: 300,00 EUR
562 (2)

Zambia - 1991
562 (3)

Price: 400,00 EUR
562 (3)

Bhutan - 1973
569/74M

Price: 30,00 EUR
569/74M

Bhutan - 1973
569/74+Bl.61/2 (2SCAN)

Price: 200,00 EUR
569/74+Bl.61/2 (2SCAN)

Bhutan - 1973
569/72 NoAir

Price: 6,00 EUR
569/72 NoAir

Moldau - 2007
578/81

Price: 6,00 EUR
578/81

Trinidad & Tobago - 1990
592/5

Price: 7,00 EUR
592/5