Football - 1996

Price: 4,00 EUR

Birds - 1979

Price: 5,00 EUR

Architecture - 1996

Price: 6,00 EUR

Arms - 1972

Price: 8,00 EUR

Birds - 1996

Price: 12,00 EUR

Fish - 1968

Price: 80,00 EUR

Fairy tales - 1980

Price: 40,00 EUR

Fairy tales - 1980

Price: 80,00 EUR

Child - 1996

Price: 5,00 EUR