Railways - 1996

Price: 10,00 EUR

Comics - 2010

Price: 5,00 EUR

Railways - 1998

Price: 12,00 EUR

Railways - 1953

Price: 20,00 EUR

Railways - 1966

Price: 20,00 EUR

ATM - 1996

Price: 6,00 EUR

ATM - 1996

Price: 8,00 EUR

Railways - 1882

Price: 20,00 EUR

ATM - 2001

Price: 6,00 EUR