Australia Ant.Terr - 1957
1/5

Price: 14,00 EUR
1/5

Australia Ant.Terr - 1966
8/18

Price: 50,00 EUR
8/18

Australia Ant.Terr - 1971
19/20

Price: 4,00 EUR
19/20

Australia Ant.Terr - 1972
21/2

Price: 4,00 EUR
21/2

Australia Ant.Terr - 1983
55/9

Price: 3,00 EUR
55/9

Australia Ant.Terr - 1988
79/83

Price: 5,00 EUR
79/83

Australia Ant.Terr - 1989
84/7

Price: 5,00 EUR
84/7

Australia Ant.Terr - 1991
88/9

Price: 3,00 EUR
88/9

Australia Ant.Terr - 1992
90/4

Price: 6,00 EUR
90/4