Italy - 1941
623/8

Price: 15,00 EUR
623/8

Aviation - 1948
737+763

Price: 6,00 EUR
737+763

Europa (CEPT) - 1956
973/4

Price: 6,00 EUR
973/4

Roma 60 - 1960
1064/72 (4Bl)

Price: 10,00 EUR
1064/72 (4Bl)

Roma 60 - 1960
1064/72 (6Bl)

Price: 15,00 EUR
1064/72 (6Bl)

Aviation - 1961
1100/2

Price: 10,00 EUR
1100/2

Aviation - 1962
1100/2 (2)

Price: 25,00 EUR
1100/2 (2)

Aviation - 1961
1100/2 (4Bl)

Price: 50,00 EUR
1100/2 (4Bl)

Christianity - 1965
1193/4+1343/5

Price: 2,00 EUR
1193/4+1343/5