Yemen YAR - 1967
582/6 I

Price: 6,00 EUR
582/6 I

French Polynesia - 1991
585

Price: 25,00 EUR
585

St. Thomas & Principe - 1979
585/90+Bl.37

Price: 30,00 EUR
585/90+Bl.37

French Polynesia - 1991
585

Price: 20,00 EUR
585

Dominica - 1978
586/9+Bl.51

Price: 4,00 EUR
586/9+Bl.51

Upper Volta - 1975
587/91A/B+Bl.37A/B

Price: 35,00 EUR
587/91A/B+Bl.37A/B

Upper Volta - 1975
587/91A/B+Bl.37A/B+5LB 2SCAN

Price: 60,00 EUR
587/91A/B+Bl.37A/B+5LB 2SCAN

Upper Volta - 1975
587/91 5MinisterLUX (HARD)2SCAN

Price: 80,00 EUR
587/91 5MinisterLUX (HARD)2SCAN

Upper Volta - 1976
587/91B+Bl.37B

Price: 20,00 EUR
587/91B+Bl.37B