Poland - 1978
2567/8

Price: 1,00 EUR
2567/8

Germany - 1984
1202/5

Price: 2,00 EUR
1202/5

Laos - 1962
121/3

Price: 2,00 EUR
121/3

Brasil - 1993
2523/4

Price: 2,00 EUR
2523/4

Bulgaria - 1987
3582/7 KB

Price: 2,00 EUR
3582/7 KB

DDR - 1968
1411/6

Price: 2,00 EUR
1411/6

Austria - 2012
Bl.71

Price: 2,00 EUR
Bl.71

Czechoslovakia - 1992
3133/5

Price: 2,00 EUR
3133/5

Papua New Guinea - 1967
111/4

Price: 2,00 EUR
111/4