Moscow 80 - 1980
667/70+Bl.61

Price: 5,00 EUR
667/70+Bl.61

Mix - 1989
668/70

Price: 2,00 EUR
668/70

Antigua - 1982
669+71 + Bl.62

Price: 12,00 EUR
669+71 + Bl.62

Bermuda - 1995
669/72

Price: 9,00 EUR
669/72

Nevis - 1992
669/76+Bl.46/7

Price: 25,00 EUR
669/76+Bl.46/7

Montserrat - 1987
Bl.43

Price: 15,00 EUR
Bl.43

Antigua - 1982
669/72+Bl.62

Price: 14,00 EUR
669/72+Bl.62

Roma 60 - 1960
669/72+Bl.18

Price: 8,00 EUR
669/72+Bl.18

Paintings - 1992
669/76

Price: 12,00 EUR
669/76