Europa (CEPT) - 1990

Price: 12,00 EUR

Motorcycles - 1996

Price: 8,00 EUR

Sport - 1961

Price: 30,00 EUR

Nobel prize - 1996

Price: 10,00 EUR

Ships - 1993

Price: 5,00 EUR

Europa (CEPT) - 1998

Price: 1,00 EUR

Wild cats - 1997

Price: 6,00 EUR

Fairy tales - 1998

Price: 12,00 EUR

Olympic games - 1994

Price: 8,00 EUR