Tourism - 2004

Price: 6,00 EUR

Money - 1983

Price: 10,00 EUR

Dolphin - 1997

Price: 12,00 EUR

Anniversary - 1983

Price: 10,00 EUR

Ships - 1996

Price: 12,00 EUR

Birds - 1995

Price: 10,00 EUR

Orchids - 1991

Price: 2,00 EUR

Ships - 1983

Price: 20,00 EUR

Ships - 1996

Price: 4,00 EUR