Football - 1973

Price: 50,00 EUR

Trees - 1985

Price: 8,00 EUR

Aviation - 1981

Price: 4,00 EUR

Tourism - 1986

Price: 8,00 EUR

Plants - 1986

Price: 18,00 EUR

Arms - 1986

Price: 4,00 EUR

Mexico 86 - 1986

Price: 6,00 EUR

Germany 74 - 1973

Price: 12,00 EUR

Ships - 1988

Price: 4,00 EUR