Birds - 1975

Price: 10,00 EUR

Astronomy & Astrlogy - 1953

Price: 14,00 EUR

Apollo-Soyuz - 1975

Price: 8,00 EUR

Horses - 1953

Price: 50,00 EUR

Space - 1966

Price: 18,00 EUR

Sport - 1954

Price: 12,00 EUR

Money - 1970

Price: 80,00 EUR

Olympic games - 1992

Price: 35,00 EUR

Sport - 1954

Price: 14,00 EUR