Tourism - 1964

Price: 8,00 EUR

Flowers - 1966

Price: 6,00 EUR

Europa (CEPT) - 1972

Price: 40,00 EUR

Christianity - 1974

Price: 5,00 EUR

Europa (CEPT) - 2006

Price: 15,00 EUR

Mushrooms - 1998

Price: 4,00 EUR

Heraldry - 1982

Price: 4,00 EUR

Atlanta 96 - 1996

Price: 4,00 EUR

Espaňa 82 - 1982

Price: 4,00 EUR