Aruba - 1988
49/50

Price: 3,00 EUR
49/50

Micronesia - 1988
93/6

Price: 4,00 EUR
93/6

Emirates (UAE) - 1988
259/60

Price: 6,00 EUR
259/60

Bangladesh - 1988
278/82

Price: 6,00 EUR
278/82

Oman - 1988
321/6

Price: 15,00 EUR
321/6

Bahrain - 1988
380/3

Price: 5,00 EUR
380/3

Yemen PDR - 1988
431/4

Price: 5,00 EUR
431/4

Kenya - 1988
447/51+Bl.34

Price: 9,00 EUR
447/51+Bl.34

Kenya - 1988
Bl.34

Price: 5,00 EUR
Bl.34