Ivory coast - 1959
207/9

Price: 15,00 EUR
207/9

Laos - 1972
334/6

Price: 2,00 EUR
334/6

Malaysia - 1987
361/2

Price: 7,00 EUR
361/2

Algeria - 1957
368

Price: 6,00 EUR
368

New Caledonia - 1959
368 MinLux

Price: 30,00 EUR
368 MinLux

Ivory coast - 1972
417

Price: 8,00 EUR
417

Ivory coast - 1972
417B (4Bl.)

Price: 60,00 EUR
417B (4Bl.)

Angola - 1965
514/23

Price: 35,00 EUR
514/23

St. Pierre & Miqeuelon - 1976
518

Price: 8,00 EUR
518