Laos - 1954
40/2

Price: 200,00 EUR
40/2

Ciskei - 1983
43/6

Price: 2,00 EUR
43/6

Singapore - 1959
43/8

Price: 16,00 EUR
43/8

French Polynesia - 1965
45/7

Price: 45,00 EUR
45/7

Abu Dhabi - 1968
51

Price: 30,00 EUR
51

Yemen YAR - 1947
51 (4Bl)

Price: 10,00 EUR
51 (4Bl)

Liechtenstein - 1976
PORTO 57/68

Price: 10,00 EUR
PORTO 57/68

Tanzania - 1976
62/5+Bl.3

Price: 12,00 EUR
62/5+Bl.3

Saudi Arabia - 1960
71 (2)

Price: 4,00 EUR
71 (2)