Australia Ant.Terr - 1957
1/5

Price: 14,00 EUR
1/5

Arctica & Antarctica - 1957
1

Price: 4,00 EUR
1

Australia Ant.Terr - 1966
8/18

Price: 50,00 EUR
8/18

Definitives - 1966
8/10+12/8 (K1966)

Price: 45,00 EUR
8/10+12/8 (K1966)

Australia Ant.Terr - 1971
19/20

Price: 4,00 EUR
19/20

Australia Ant.Terr - 1972
21/2

Price: 4,00 EUR
21/2

Definitives - 1973
23/34

Price: 9,00 EUR
23/34

Aviation - 1979
35/6+53/4+60/3

Price: 6,00 EUR
35/6+53/4+60/3

Ships - 1979
37/52

Price: 10,00 EUR
37/52