Europa (CEPT) - 1982
313/4+21/2+34/5

Price: 6,00 EUR
313/4+21/2+34/5

Christmas - 1997
313/4+29/30+44/5+74/5

Price: 6,00 EUR
313/4+29/30+44/5+74/5

Jersey - 1984
314/9

Price: 4,00 EUR
314/9

Guernsey - 1985
314/8

Price: 4,00 EUR
314/8

UNO Geneva - 1997
314/8(KB)

Price: 20,00 EUR
314/8(KB)

Automobiles - 2004
314/5

Price: 7,00 EUR
314/5

Ireland - 1975
315/6

Price: 6,00 EUR
315/6

Birds - 1997
315/6 MH13

Price: 10,00 EUR
315/6 MH13

Iceland - 1957
316/8

Price: 6,00 EUR
316/8